Säännöt

POHJOIS-SUOMEN KEMISTISEURA RY:N SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kemistiseura ry ja siitä voidaan käyttää lyhennettä PSKS. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki ja se on Suomalaisten Kemistien Seuran alainen paikallisseura. Näissä säännöissä yhdistyksestä siitä käytetään nimitystä seura.

 2§ Tarkoitus ja toiminta
Seuran tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä Pohjois-Suomen kemistien välillä järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia, retkiä, sekä muuta jäsenten välistä verkostoitumista edistävää vastaavaa toimintaa. Seura voi jakaa stipendejä toiminta-alueellaan kemian opinnoissa menestyneille.

3§ Seuran jäsenet
Jäseneksi hyväksyminen:

 • Seuran varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilöitä, joiden katsotaan suorittamillaan tutkinnoilla tai muulla ansiokkaalla tavalla osoittaneen olevansa päteviä kemistejä ja jotka ovat tai samalla liittyvät Suomalaisten Kemistien Seuran jäseneksi ja ovat maksaneet Suomalaisten kemistien seuran vuotuisen jäsenmaksun. Varsinaiset jäsenen hyväksyy johtokunta kokouksessaan.
 • Seuran nuoriksi jäseniksi voidaan hyväksyä yliopistoissa ja teknillisissä korkeakouluissa kemiaa pääaineenaan opiskelevia henkilöitä ja jotka ovat tai samalla liittyvät Suomalaisten Kemistien Seuran jäseneksi ja jotka ovat maksaneet Suomalaisten kemistien seuran vuotuisen lehtimaksun. Nuoret jäsenen hyväksyy johtokunta kokouksessaan.
 • Seuran kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä seuran pyrkimyksiä kannattavia henkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä.

Jäseneksi kutsuminen:

 • Seuran kunniajäseniksi voidaan kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisen ansioituneita kemian tai sen sovellutusten alalla toimiessaan tai erityisesti kunnostautuneet toimimalla seuran ja sen tarkoitusperien hyväksi.
 • Kun seura haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta jollekin henkilölle, joka on sen harrastuspiiriin kuuluvilla aloilla laajasti ansioitunut ja on aiemmin kutsuttu kunniajäseneksi, seura voi kutsua hänet kunniapuheenjohtajakseen. Kutsumisen ehtona on vähintään seuran viiden jäsenen laatima kirjallinen ehdotus, johtokunnan puoltava esitys ja seuran kokouksessaan tekemä hyväksyvä päätös, jota kannattaa vähintään neljä viidesosaa äänestykseen osallistuneista. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

 4 § Jäsenmaksu
Seuran varsinaisen, nuoren ja kannattajajäsenen on suoritettava vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruuden seura määrää syyskokouksessaan. Seuran varsinainen jäsen maksaa lisäksi pääseuran jäsenmaksun ja nuori jäsen pääseuran lehtimaksun. Kannattajajäsen voi kuitenkin suorittaa jäsenmaksunsa kertasuorituksena ja sen suuruus päätetään edellä mainitussa kokouksessa. Kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla ei ole jäsenmaksua.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen    
Jäsen eroaa seurasta (paitsi kuoleman kautta):

 • Tekemällä seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle kirjallisen eroamisilmoituksen, tai ilmoittamalla eroamisesta suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
 • Seuran johtokunnan päätöksellä voidaan erottaa yhdistyksen sellainen varsinainen jäsen joka on jättänyt Suomalaisten Kemistien Seuran vuotuisen jäsenmaksun maksamatta, tai nuori jäsen joka on jättänyt lehtimaksun maksamatta. Erottaminen astuu voimaan kuusi (6) kuukautta erottamispäätöksestä.
 • Seuran päätöksellä voidaan erottaa yhdistyksen sellainen varsinainen, nuori tai kannattajajäsen joka on laiminlyönyt hänelle määrätyn jäsenmaksun suorittamisen tai on toiminut seuran tarkoitusperiä vastaan tai muulla tavalla vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 • Johtokunnan päätöksellä voidaan erottaa yhdistyksen sellainen nuori jäsen joka ei ole seitsemän (7) vuoden jälkeen valmistunut.

6§ Johtokunta

Seuran hallituksena toimii johtokunta, joka huolehtii seuran omaisuuden hoidosta ja seuran tekemien päätösten toimeenpanosta, valmistelee tärkeimmät kokouksissa esitettävät asiat, valvoo seuran asettamien valiokuntien ja toimihenkilöiden toimintaa ja hoitaa seuran juoksevat asiat. Johtokunnan muodostavat puheenjohtaja sekä neljästä kuuteen (4-6) jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voivat olla sama henkilö.

Johtokunnan puheenjohtaja sekä neljästä kuuteen (4-6) muuta jäsentä valitaan seuran syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan, enintään kuitenkin kolme kertaa peräkkäin.

Johtokunta kutsuu seuralle kokouksiinsa yhden nuorten jäsenten edustajan, joilla on kokouksissa puhe-, mutta ei äänioikeutta.

Johtokunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai kun kolme johtokunnan jäsentä sitä pyytää. Johtokunta on päätösvaltainen kokouksessaan, jos läsnä on kolme jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Jäsen voi myös etäosallistua kokoukseen, kunhan henkilöllisyys voidaan todentaa. Kiireellisissä tapauksissa johtokunta voi pitää kokouksen puhelimen, videon tai internetin välityksellä.

Nuorten jäsenten edustaja voidaan vapauttaa tehtävistään pätevien syiden perusteella ja valita tarvittaessa hänen tilalleen toinen henkilö johtokunnan kokouksissa.

7§ Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompi kumpi sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa, kaksi yhdessä.

 8§ Toiminta- ja tilikausi, sekä toiminnantarkastus

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätöksen ja johtokunnan vuosikertomuksen pitää olla valmiina ennen helmikuun loppua. Tilinpäätöksen tarkastavat syyskokouksen valitsemat toiminnantarkastajat. Tarkastuskertomus on annettava johtokunnalle maaliskuun 16. päivään mennessä.

 9§ Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Kokouskutsut, samoin kuin muutkin tiedonannot, toimitetaan kirjallisesti kullekin jäsenelle erikseen viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää.

 10§ Varsinainen kokous

Vuosikokous ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Käsitellään vuosikertomus
 6. Käsitellään tilit ja toiminnantarkastajien antama lausunto
 7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 8. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

Syyskokous ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta kullekin jäsenryhmälle
 6. Käsitellään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
 7. Käsitellään talousarvioehdotus seuraavalle vuodelle
 8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja kolmesta viiteen (3-5) muuta jäsentä, sekä sihteeri ja taloudenhoitaja seuraavalle toimintakaudelle joka on kalenterivuosi
 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan
 10. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

 11§ Seuran kokous

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta johtokunnan määrääminä päivinä. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Muita kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään neljä jäsentä tai 1/10 äänioikeutetuista sitä kirjallisesti ilmoitetun asian käsittelemistä varten johtokunnalta vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle. Seuran kokouksissa ovat äänivaltaisia kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet ja varsinaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on ainoastaan puhevalta. Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koollekutsuttu. Asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänestys on suoritettava suljettuna, jos kaksi äänioikeutettua niin vaatii. Vaalit suoritetaan suljettuna, jos ehdokkaita on enemmän kuin kaksi. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaalissa, jossa ratkaisee arpa. Jos kokouksessa otetaan esille ensimmäistä kertaa asia, jota ei ole kokouskutsussa mainittu, lykätään siitä päättäminen seuraavaan, aikaisintaan viikon kuluttua pidettävään kokoukseen, jos kaksi äänioikeutettua sitä vaatii. Yhdistyslain 23§:n mainitsemat asiat on oltava kokouskutsussa.

 12§ Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöihin ehdotetut muutokset ja lisäykset hyväksytään, jos kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä seuran kokouksessa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa äänestykseen osallistuneista, kannattaa tehtyä ja kokouskutsussa mainittua ehdotusta. Sääntömuutoksesta tulee olla maininta kokouskutsussa. Muutokset esitetään Suomalaisten Kemistien Seuran vahvistettaviksi.

13§ Seuran purkaminen

Kysymys seuran purkamisesta käsitellään kahdessa sitä varten koolle kutsutussa kokouksessa, joista on ilmoitettava kokouskutsussa. Purkamispäätökseen vaaditaan kummassakin vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa neljä viidesosaa (4/5) kaikista annetuista äänistä. Seuran purkautuessa sen omaisuus luovutetaan seuran tarkoitusperiä lähinnä edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle, muulle yhteisölle tai säätiölle.

14§ Muuta

Muissa kohdissa noudatetaan Suomalaisten Kemistien Seuran sääntöjä ja voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.

 

Pohjois-Suomen Kemistiseura ry